Osnovni etički principi u astrologiji

Svečano obećavam da ću najbolje što umem:

  1. Doneti odluku da, pre svega, nikada ne naškodim klijentu.
  2. Trudiću se da podržim sa obazrivošću i poštovanjem sve klijente koji dođu kod mene da traže astrološka tumačenja ili savete, priznavajući i podstičući njihovu autonomiju i podsticati ih da sami donose svoje odluke.
  3. Nikad neću nepotrebno plašiti klijenta sa ekstremnim predviđanjima, niti dovesti do gubljenja nade kod klijenta i uvek ću naglasiti da se svaka astrološka konfiguracija može manifestovati na različite načine.
  4. Održavaću strogu poverljivost prema svim informacijama koje su mi date privatno kao profesionalnu tajnu, izuzev u situacijama gde moje ćutanje može biti oštećujuće za klijenta ili neku drugu osobu.
  5. Vodiću računa da održavam prikladne i jasne granice sa klijentom u pogledu svojih ličnih želja i ciljeva, bilo da su one seksualne, finansijske ili emotivne prirode.
  6. Održavaću i konstantno usavršavati svoje astrološke sposobnosti, obavljaću praksu uvek u granicama svoje stručnosti, a ako data praksa nadilazi moje sposobnosti – uputiću klijenata drugom astrologu koji je osposobljen za dati posao ili stručnjaku iz neke druge oblasti koji klijentu može biti od najveće koristi.
  7. Posebno ću se upoznati sa onim delovima etičkih standarda i pravila koji se odnose na moje polje delatnosti u astrologiji, ostaću dosledan istinskom duhu datih principa i saglasan sam da požrtvovano sarađujem sa Etičkim Savetom Instituta u slučaju bilo kakve pritužbe Savetu.